4. Mesatarja dhe mediani e një sekuence numrash

Në këtë leksion do të mësoni:

 1. si të llogarisim një mesatare të një sekuence numrash;
 2. si të renditni një sekuencë të numrave dhe të gjeni median e saj;
 3. si të filtrohen të dhënat; dhe
 4. si të vizualizoni një rend të numrave së bashku me mesataren e tij, ose median e tij.

4.1. Mesatarja e një sekuence numrash

Ka shumë situata kur është i përshtatshëm të përfaqësosh një sekuencë të numrave me disa vlera tipike. Për shembull, studentët në Serbi marrin nota në disa lëndë, por në fund të vitit shkollor sistemi arsimor do të donte të kishte arritjet e secilit student të përfaqësuar nga një numër i vetëm.

Rezulton se një përfaqësues i mirë i një sekuence numrash është një numër që është "në mes" dhe një mundësi që përcakton "mesin" është vlera mesatare e sekuencës:

$$ \hbox{average value of } [x_1, x_2, \dots, x_n] = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}. $$

Prandaj, për të llogaritur vlerën mesatare të sekuencës duhet të ndajmë shumën e sekuencës sipas gjatësisë së sekuencës. Të dy këto aktivitete mund të ekzekutohen lehtësisht në Python duke thirrur funksionet e paracaktuara len e cila llogarit gjatësinë e sekuencës, dhesum që llogarit shumën e sekuencës:

In [1]:
L = [1, 3, 5, 7, 9, 10]
print(len(L))
print(sum(L))
6
35

(Vini re se të dy funksionet janë "ndërtuar" në interpretuesin e Python dhe kështu nuk ka nevojë të kërkoni për to përmes librarive të funksioneve!)

Prandaj, mesatarja e një sekuence numrash mund të llogaritet si më poshtë:

print("Vlera mesatare e", L, "është", sum(L) / len(L))

Në këtë kurs duhet të llogaritim shpesh vlerat mesatare. Pra, është e dobishme për të përcaktuar një funksion të ri që e bën atë për ne. Përcaktimi i funksioneve të reja në Python është i lehtë: në mënyrë që të "përcaktojmë" funksionin "mesatar" që funksionon në një listë numrash L, thjesht duhet të udhëzojmë sistemin qëtë kthehet sasinë e shumës së listës dhe gjatësia e listës:

In [3]:
def average(L):
  return sum(L) / len(L)

Ky kod Python ka futur në sistem një përkufizim të një aktiviteti të ri: funksioni avarage merr një listëL të numrave dhe më pas kthen mesataren e listës.

Vini re se udhëzimet e Python që shpjegojnë se çfarë funksioni bën në të vërtetë (i ashtuquajturi trupi i funksionit) duhet të zbritet nga 4 boshllëqe.

Le ta shohim funksionin në veprim:

In [4]:
some_numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1]
print("Mesatarja e numrave që keni futur është", average(some_numbers))
The average of the numers you have entered is 2.7777777777777777

Në shumë aplikime të botës reale, vlera mesatare mund të rezultojë të jetë mjaft e pakëndshme për tu parë. Është bërë zakon që të rrumbullakoset vlera mesatare, për të thënë, në dy vende dhjetore. Ekziston një funksion në Python që mund të bëjë vetëm këtë: round (x, n) do të rrumbullakosë numrin dhjetor xn vendet dhjetore. Për shembull:

In [5]:
round(1.666666666, 2)
Out[5]:
1.67

Kështu, në shumë raste ka kuptim të shkruhet kodi i mëposhtëm:

In [6]:
print("Mesatarja e numrave që keni futur është", round(average(some_numbers), 2))
The average of the numers you have entered is 2.78

4.2. Renditja e një liste të numrave dhe llogaritja e median

Të renditësh një sekuencë do të thotë të vendosësh anëtarët e saj në një mënyrë në rritje (ose në rënie), si kjo:

$$ [3, 1, 2, 5, 0, -1, 4] \to [-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5] $$

Funksioni i integruar sort mund të rendisë një listë numrash dhe duhet ta thërrasni atë si kjo:

In [7]:
L = [3, 1, 2, 5, 0, -1, 4]
L.sort()

Nëse kontrolloni tani vlerën e L, do të shihni që elementët e listës janë sistemuar:

In [8]:
L
Out[8]:
[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5]

Nëse dëshironi të renditni elementët e L në rend të kundërt (duke filluar nga elementi më i madh) mund ta bëni duke hedhur në një opsionreverse = True:

In [9]:
L.sort(reverse=True)
L
Out[9]:
[5, 4, 3, 2, 1, 0, -1]

Nëse numrat që ne po punojmë me oscilojnë shumë mund të ndodhë që mesatarja të mos jetë një përfaqësues i mirë i sekuencës. Kjo është arsyeja pse median e një sekuence shpesh përdoret si mënyrë tjetër për të marrë "numrin në mes të sekuencës".

Një median i një sekuence numrash është elementi në pozicionin e mesëm të sekuencës së renditur.

In [10]:
def median(L):
  n = len(L)
  L.sort()
  return L[n//2]

Këtu është një shembull ku median i sekuencës rezulton të jetë një përfaqësues shumë më i mirë i "vlerës së mesme" të sekuencës se vlera mesatare.

Lista salaries përmban pagat (në dollarë amerikanë) të të punësuarve në një kompani.

In [11]:
salaries = [647, 570, 587, 576, 646, 519, 585, 686, 644, 604, 562, 589, 536, 675, 514, 620, 561, 567, 673, 577, 627, 643, 592, 509, 645, 625, 645, 608, 502, 552, 647, 601, 632, 583, 523, 546, 681, 637, 636, 541, 587, 573, 530, 596, 695, 619, 619, 543, 573, 672, 557, 668, 653, 513, 631, 656, 567, 538, 519, 576, 547, 687, 597, 644, 676, 661, 622, 593, 591, 629, 526, 536, 508, 510, 514, 584, 549, 632, 527, 602, 633, 636, 637, 639, 532, 619, 578, 534, 513, 540, 638, 580, 642, 553, 530, 699, 642, 556, 629, 620, 685, 574, 656, 673, 516, 591, 628, 513, 594, 667, 513, 528, 694, 660, 632, 570, 671, 522, 655, 694, 684, 635, 559, 561, 541, 643, 516, 655, 522, 554, 611, 669, 564, 540, 642, 645, 590, 658, 669, 530, 679, 572, 700, 637, 650, 577, 696, 695, 551, 586, 581, 547, 545, 558, 670, 548, 536, 622, 586, 700, 585, 568, 582, 589, 649, 575, 584, 514, 526, 686, 668, 532, 582, 651, 693, 693, 556, 509, 562, 672, 673, 658, 573, 509, 698, 652, 541, 605, 659, 688, 591, 691, 548, 699, 656, 642, 598, 562, 549, 578, 515, 558, 556, 504, 602, 521, 660, 644, 587, 683, 575, 592, 580, 594, 573, 651, 690, 544, 608, 627, 631, 529, 630, 506, 693, 691, 665, 508, 621, 540, 508, 522, 660, 585, 679, 542, 600, 678, 557, 687, 571, 610, 502, 695, 557, 577, 668, 580, 631, 618, 587, 545, 568, 518, 693, 685, 626, 605, 570, 695, 672, 691, 556, 550, 530, 661, 634, 512, 666, 533, 507, 548, 672, 509, 578, 501, 688, 603, 611, 557, 615, 589, 535, 652, 690, 592, 608, 640, 697, 614, 571, 516, 692, 513, 556, 624, 648, 585, 680, 514, 519, 688, 667, 526, 617, 609, 661, 686, 524, 502, 558, 576, 568, 673, 603, 606, 548, 593, 626, 649, 597, 617, 649, 519, 630, 632, 610, 689, 594, 584, 529, 649, 628, 510, 588, 585, 572, 622, 566, 699, 573, 698, 561, 596, 529, 541, 689, 666, 536, 517, 650, 565, 615, 515, 638, 653, 695, 522, 611, 660, 574, 552, 594, 685, 699, 533, 681, 586, 632, 518, 592, 506, 506, 643, 602, 533, 553, 654, 610, 510, 578, 584, 534, 616, 629, 686, 622, 545, 605, 680, 700, 647, 564, 587, 569, 686, 504, 661, 639, 688, 681, 572, 544, 563, 549, 524, 632, 666, 639, 529, 520, 622, 699, 563, 529, 538, 533, 579, 679, 619, 591, 527, 579, 561, 694, 676, 536, 558, 546, 590, 567, 539, 596, 515, 674, 655, 657, 537, 681, 602, 645, 598, 595, 671, 643, 602, 695, 620, 639, 669, 653, 632, 556, 501, 572, 635, 699, 601, 699, 607, 552, 589, 687, 501, 615, 567, 538, 559, 520, 572, 519, 643, 641, 696, 539, 570, 567, 506, 552, 534, 552, 625, 508, 564, 508, 543, 509, 507, 502, 511, 683, 627, 617, 655, 655, 682, 624, 683, 602, 566, 525, 645, 535, 668, 590, 664, 661, 632, 527, 675, 638, 507, 623, 645, 542, 538, 618, 662, 523, 675, 518, 663, 619, 610, 681, 530, 663, 548, 652, 650, 590, 521, 558, 619, 566, 615, 680, 665, 612, 664, 668, 563, 649, 532, 674, 553, 627, 544, 513, 629, 635, 581, 521, 681, 595, 599, 522, 566, 614, 652, 671, 692, 622, 574, 697, 695, 500, 553, 559, 671, 691, 683, 612, 609, 508, 647, 599, 543, 658, 648, 557, 583, 546, 620, 634, 545, 639, 559, 587, 575, 533, 507, 565, 551, 583, 577, 583, 631, 586, 647, 519, 550, 677, 556, 619, 549, 676, 616, 559, 539, 593, 687, 699, 632, 578, 603, 621, 560, 500, 585, 581, 593, 583, 525, 560, 518, 515, 658, 551, 606, 657, 563, 521, 524, 529, 688, 579, 673, 644, 539, 664, 585, 600, 589, 574, 573, 679, 624, 587, 652, 660, 538, 600, 608, 693, 639, 647, 557, 536, 581, 597, 516, 530, 510, 557, 561, 680, 518, 534, 573, 609, 600, 575, 545, 571, 504, 604, 619, 606, 567, 653, 524, 644, 678, 661, 500, 516, 601, 521, 605, 589, 528, 576, 524, 616, 576, 567, 693, 668, 537, 659, 647, 560, 561, 597, 564, 529, 629, 607, 559, 532, 649, 550, 533, 677, 554, 685, 690, 696, 693, 528, 569, 598, 546, 668, 588, 575, 618, 652, 639, 673, 661, 519, 565, 555, 698, 589, 686, 639, 520, 660, 595, 619, 632, 651, 697, 614, 615, 515, 574, 668, 657, 591, 602, 506, 691, 540, 662, 688, 519, 573, 630, 620, 642, 517, 644, 543, 586, 638, 574, 593, 553, 549, 537, 679, 679, 615, 681, 556, 635, 584, 606, 653, 653, 615, 639, 563, 642, 633, 537, 584, 699, 639, 695, 697, 635, 634, 630, 624, 690, 669, 515, 663, 651, 696, 643, 548, 563, 609, 690, 546, 634, 667, 543, 692, 652, 553, 590, 647, 505, 621, 526, 600, 533, 541, 597, 503, 571, 575, 609, 527, 593, 571, 690, 504, 641, 659, 589, 601, 667, 627, 654, 673, 645, 533, 690, 699, 567, 621, 640, 657, 537, 634, 608, 621, 676, 665, 584, 610, 656, 610, 690, 591, 653, 603, 514, 520, 546, 547, 678, 682, 697, 532, 591, 504, 532, 660, 658, 623, 554, 677, 601, 611, 504, 643, 615, 630, 576, 595, 520, 695, 506, 548, 656, 541, 520, 628, 530, 658, 671, 597, 549, 646, 617, 599, 648, 649, 511, 627, 538, 556, 585, 537, 658, 583, 557, 647, 560, 582, 636, 622, 646, 511, 683, 595, 665, 584, 607, 534, 609, 505, 555, 609, 604, 592, 549, 507, 536, 691, 669, 698, 575, 502, 556, 613, 540, 645, 696, 603, 698, 612, 695, 502, 671, 623, 688, 694, 644, 581, 689, 552, 583, 597, 537, 650, 687, 624, 653, 656, 523, 518, 659, 693, 558, 683, 501, 520, 663, 573, 696, 584, 544, 585, 634, 551, 515, 617, 671, 554, 688, 604, 664, 596, 644, 587, 693, 612, 677, 633, 679, 557, 576, 590, 502, 543, 615, 600, 600, 697, 632, 596, 628, 598, 514, 598, 657, 622, 639, 576, 577, 602, 680, 518, 678, 671, 541, 545, 522, 587, 574, 665, 601, 555, 561, 546, 661, 687, 540, 604, 618, 552, 512, 524, 663, 589, 659, 688, 690, 557, 691, 604, 547, 556, 630, 679, 570, 526, 633, 587, 606, 649, 553, 650, 527, 534, 582, 664, 610, 607, 620, 632, 667, 685, 551, 580, 613, 615, 513, 584, 511, 563, 627, 555, 545, 530, 660, 572, 653, 611, 671, 551, 573, 690, 556, 689, 589, 556, 583, 559, 636, 598, 587, 637, 650, 512, 523, 696, 696, 688, 524, 642, 580, 675, 677, 576, 621, 647, 628, 614, 525, 554, 613, 558, 578, 589, 568, 555, 520, 679, 633, 559, 628, 551, 512, 667, 602, 555, 619, 662, 699, 552, 659, 640, 635, 589, 578, 555, 689, 614, 641, 606, 662, 511, 651, 696, 553, 660, 564, 615, 641, 592, 513, 609, 591, 589, 681, 575, 541, 552, 562, 682, 636, 572, 691, 523, 572, 588, 553, 608, 668, 552, 612, 671, 636, 569, 698, 507, 671, 542, 592, 663, 574, 605, 650, 675, 548, 504, 669, 619, 647, 628, 687, 638, 672, 554, 635, 526, 536, 576, 502, 560, 592, 638, 587, 518, 570, 640, 519, 510, 682, 647, 666, 549, 515, 651, 656, 569, 691, 593, 550, 522, 683, 574, 597, 628, 503, 672, 544, 516, 655, 665, 665, 616, 631, 557, 565, 607, 684, 655, 622, 586, 628, 629, 645, 602, 570, 626, 552, 697, 534, 570, 672, 506, 538, 626, 595, 582, 570, 695, 600, 689, 535, 555, 619, 502, 589, 589, 673, 643, 618, 684, 527, 510, 579, 500, 547, 561, 664, 647, 637, 531, 611, 585, 582, 519, 549, 689, 696, 516, 536, 591, 542, 697, 631, 641, 667, 509, 635, 643, 555, 667, 592, 633, 650, 619, 628, 562, 576, 602, 555, 637, 547, 605, 597, 563, 562, 620, 628, 652, 536, 618, 695, 517, 654, 588, 598, 598, 633, 692, 521, 641, 564, 610, 693, 507, 594, 563, 528, 532, 669, 597, 648, 608, 577, 677, 625, 657, 668, 554, 517, 508, 568, 629, 660, 519, 597, 668, 591, 655, 639, 646, 562, 664, 551, 635, 526, 581, 637, 503, 500, 531, 533, 700, 570, 643, 609, 633, 587, 697, 650, 603, 536, 661, 672, 652, 588, 687, 585, 521, 554, 530, 565, 557, 644, 532, 607, 558, 654, 540, 657, 518, 552, 603, 596, 627, 525, 505, 670, 545, 697, 550, 525, 616, 536, 694, 519, 595, 529, 574, 653, 644, 519, 543, 649, 634, 569, 505, 582, 674, 504, 655, 691, 609, 532, 610, 544, 579, 505, 531, 516, 523, 568, 519, 627, 533, 650, 599, 637, 660, 617, 522, 614, 513, 640, 616, 524, 510, 605, 616, 658, 639, 562, 667, 648, 528, 634, 682, 572, 573, 593, 644, 584, 684, 592, 574, 570, 558, 532, 567, 565, 610, 501, 581, 624, 672, 551, 530, 633, 650, 666, 681, 563, 521, 608, 533, 666, 688, 681, 594, 537, 651, 587, 688, 503, 610, 545, 671, 521, 625, 682, 620, 543, 642, 661, 691, 581, 607, 557, 586, 592, 516, 574, 648, 504, 537, 641, 558, 562, 561, 526, 693, 500, 610, 694, 605, 518, 511, 524, 597, 689, 553, 648, 690, 606, 529, 529, 621, 570, 619, 674, 652, 598, 668, 634, 658, 509, 593, 662, 527, 666, 526, 685, 686, 613, 655, 652, 521, 503, 619, 560, 594, 666, 689, 551, 514, 620, 505, 631, 508, 579, 688, 556, 644, 612, 620, 529, 635, 617, 659, 679, 516, 528, 685, 635, 587, 639, 620, 610, 560, 524, 670, 557, 696, 518, 676, 635, 510, 635, 532, 582, 694, 685, 531, 695, 589, 694, 525, 636, 590, 670, 690, 593, 557, 571, 502, 667, 606, 560, 665, 657, 632, 539, 601, 640, 585, 699, 516, 587, 694, 677, 621, 664, 655, 523, 648, 543, 598, 566, 639, 583, 667, 646, 636, 508, 551, 574, 596, 638, 515, 521, 559, 648, 548, 673, 646, 656, 639, 573, 578, 630, 552, 555, 530, 558, 597, 528, 551, 557, 556, 648, 606, 634, 687, 544, 657, 552, 553, 510, 598, 555, 642, 602, 662, 670, 679, 683, 556, 630, 641, 617, 621, 685, 561, 559, 698, 683, 645, 582, 652, 573, 583, 553, 616, 533, 640, 542, 685, 534, 675, 533, 511, 621, 685, 669, 511, 514, 590, 564, 598, 652, 504, 633, 663, 528, 505, 627, 691, 672, 653, 602, 602, 653, 682, 533, 517, 619, 647, 530, 500, 656, 548, 641, 568, 597, 633, 678, 557, 585, 581, 661, 503, 523, 601, 685, 607, 531, 622, 572, 651, 565, 574, 683, 686, 574, 621, 695, 531, 614, 512, 504, 662, 611, 510, 587, 602, 542, 629, 564, 510, 522, 632, 653, 506, 524, 544, 617, 678, 544, 634, 657, 565, 669, 503, 511, 638, 688, 661, 666, 650, 694, 640, 533, 520, 525, 612, 676, 675, 634, 686, 575, 700, 588, 588, 650, 563, 692, 536, 633, 538, 656, 556, 509, 680, 621, 519, 507, 689, 661, 519, 500, 564, 613, 529, 598, 695, 570, 505, 631, 500, 698, 593, 539, 601, 687, 693, 687, 674, 596, 595, 694, 697, 547, 564, 641, 685, 548, 583, 529, 666, 646, 597, 629, 631, 618, 606, 620, 658, 670, 557, 590, 593, 505, 646, 687, 689, 523, 538, 591, 647, 623, 566, 685, 568, 658, 685, 545, 621, 684, 587, 531, 553, 598, 617, 520, 654, 577, 547, 652, 512, 624, 669, 504, 563, 670, 673, 679, 691, 684, 665, 536, 627, 674, 654, 607, 514, 584, 588, 595, 588, 635, 543, 546, 614, 534, 554, 648, 552, 547, 551, 574, 594, 662, 604, 686, 566, 645, 682, 513, 539, 593, 683, 549, 617, 694, 614, 676, 548, 630, 520, 664, 577, 685, 683, 505, 530, 637, 573, 641, 700, 638, 550, 536, 537, 638, 581, 573, 648, 546, 601, 681, 611, 680, 574, 510, 677, 531, 544, 625, 544, 652, 602, 583, 590, 519, 667, 559, 663, 509, 569, 645, 691, 672, 567, 647, 638, 670, 603, 588, 589, 642, 569, 507, 556, 528, 568, 519, 521, 504, 518, 603, 683, 645, 555, 598, 638, 600, 525, 546, 553, 665, 557, 512, 612, 606, 604, 630, 633, 557, 696, 543, 692, 647, 538, 596, 612, 602, 643, 617, 656, 649, 647, 502, 602, 541, 505, 521, 564, 687, 611, 577, 543, 679, 629, 695, 597, 559, 623, 555, 679, 538, 502, 554, 551, 567, 694, 505, 537, 591, 675, 552, 580, 592, 557, 697, 697, 576, 690, 515, 623, 548, 527, 635, 675, 519, 559, 622, 523, 682, 661, 580, 610, 547, 651, 526, 618, 650, 511, 590, 662, 633, 575, 648, 645, 677, 585, 613, 665, 666, 671, 524, 582, 557, 661, 671, 602, 552, 524, 576, 665, 526, 523, 505, 653, 598, 507, 531, 566, 660, 536, 542, 638, 625, 539, 533, 568, 517, 625, 578, 671, 586, 629, 504, 647, 522, 567, 552, 515, 501, 508, 666, 543, 558, 567, 608, 576, 685, 620, 694, 511, 676, 621, 625, 654, 584, 588, 512, 664, 632, 658, 669, 541, 623, 622, 615, 698, 528, 549, 622, 571, 545, 607, 619, 695, 665, 602, 620, 621, 636, 567, 596, 542, 615, 565, 688, 630, 566, 667, 659, 646, 513, 524, 601, 636, 652, 616, 608, 540, 677, 687, 617, 575, 516, 624, 678, 555, 519, 548, 512, 597, 648, 561, 656, 565, 502, 619, 656, 636, 646, 606, 566, 673, 551, 660, 644, 524, 700, 692, 526, 575, 525, 648, 515, 680, 550, 517, 510, 577, 653, 674, 651, 578, 565, 561, 561, 625, 634, 549, 625, 647, 522, 581, 653, 643, 693, 620, 579, 670, 579, 584, 650, 566, 654, 634, 687, 589, 599, 558, 664, 570, 635, 588, 628, 517, 634, 570, 666, 556, 541, 506, 665, 663, 655, 585, 689, 510, 624, 610, 587, 674, 673, 598, 610, 614, 566, 663, 580, 639, 678, 661, 647, 570, 592, 617, 517, 551, 696, 693, 696, 568, 657, 629, 627, 619, 532, 566, 546, 657, 542, 657, 509, 539, 527, 541, 682, 576, 535, 552, 647, 611, 501, 687, 563, 590, 660, 510, 583, 545, 654, 590, 620, 641, 552, 510, 614, 671, 584, 505, 596, 527, 620, 512, 567, 569, 686, 645, 636, 542, 666, 503, 665, 627, 580, 662, 584, 618, 629, 540, 628, 647, 619, 513, 547, 533, 529, 558, 688, 697, 601, 675, 650, 649, 534, 619, 693, 525, 698, 608, 677, 623, 688, 517, 552, 549, 572, 525, 698, 620, 508, 604, 598, 684, 664, 577, 696, 685, 670, 647, 524, 554, 503, 635, 552, 604, 537, 595, 639, 516, 591, 570, 668, 652, 556, 525, 535, 590, 694, 673, 620, 601, 550, 602, 536, 646, 520, 686, 586, 669, 505, 527, 646, 645, 594, 557, 607, 555, 691, 652, 555, 585, 615, 543, 591, 625, 571, 686, 686, 551, 664, 678, 611, 533, 564, 635, 516, 657, 616, 567, 549, 503, 572, 634, 540, 552, 692, 522, 619, 675, 577, 568, 568, 699, 635, 537, 545, 509, 693, 652, 560, 659, 586, 590, 567, 603, 563, 518, 607, 632, 650, 603, 548, 667, 500, 575, 664, 660, 612, 666, 669, 566, 665, 532, 624, 528, 539, 685, 674, 520, 650, 506, 602, 607, 652, 504, 521, 630, 588, 699, 675, 661, 551, 524, 506, 650, 548, 591, 515, 637, 635, 587, 602, 606, 688, 616, 685, 504, 648, 527, 516, 588, 511, 686, 523, 575, 526, 529, 587, 517, 593, 567, 688, 663, 689, 512, 641, 556, 664, 575, 624, 618, 551, 604, 516, 598, 654, 602, 530, 622, 598, 613, 654, 504, 593, 558, 700, 579, 647, 529, 548, 577, 671, 697, 668, 589, 569, 646, 661, 598, 513, 519, 608, 630, 665, 576, 591, 657, 576, 691, 503, 670, 659, 580, 580, 599, 675, 554, 536, 501, 695, 659, 691, 672, 649, 505, 665, 647, 657, 534, 700, 564, 541, 635, 571, 511, 613, 599, 526, 672, 533, 575, 612, 503, 667, 558, 575, 585, 687, 626, 597, 619, 606, 627, 625, 584, 623, 570, 617, 617, 505, 634, 505, 564, 513, 700, 533, 570, 688, 657, 669, 616, 505, 602, 676, 608, 645, 651, 548, 570, 547, 504, 587, 575, 612, 619, 527, 677, 647, 619, 599, 557, 682, 511, 609, 672, 596, 556, 631, 686, 627, 583, 516, 644, 564, 691, 545, 541, 679, 500, 624, 647, 656, 508, 515, 578, 607, 692, 501, 503, 667, 608, 548, 622, 580, 539, 502, 600, 655, 683, 645, 531, 657, 692, 557, 574, 653, 656, 645, 551, 546, 699, 665, 519, 698, 565, 514, 605, 502, 557, 578, 508, 590, 689, 501, 601, 502, 689, 513, 575, 624, 666, 552, 562, 687, 620, 537, 580, 556, 689, 619, 504, 540, 582, 577, 521, 682, 501, 662, 638, 682, 647, 525, 559, 618, 634, 520, 619, 532, 611, 501, 647, 626, 538, 666, 500, 591, 600, 663, 631, 608, 628, 509, 676, 683, 560, 603, 547, 648, 679, 531, 543, 551, 605, 603, 569, 546, 553, 588, 699, 554, 694, 516, 638, 654, 576, 563, 593, 666, 616, 543, 600, 542, 575, 689, 627, 575, 687, 646, 500, 622, 611, 618, 671, 519, 643, 506, 672, 700, 540, 635, 651, 669, 696, 600, 562, 580, 617, 610, 558, 523, 620, 501, 591, 532, 594, 601, 692, 536, 561, 676, 507, 618, 597, 654, 580, 500, 696, 622, 539, 627, 622, 615, 517, 561, 647, 573, 603, 538, 677, 548, 652, 628, 613, 543, 564, 593, 546, 660, 631, 595, 511, 524, 578, 666, 632, 633, 524, 555, 530, 554, 592, 592, 595, 656, 519, 660, 524, 632, 632, 536, 574, 505, 562, 660, 501, 666, 544, 668, 681, 657, 573, 625, 628, 669, 610, 630, 662, 694, 681, 671, 634, 501, 591, 520, 524, 564, 684, 613, 506, 647, 591, 591, 581, 593, 575, 564, 609, 573, 692, 614, 675, 695, 574, 658, 656, 636, 550, 678, 603, 559, 564, 680, 627, 635, 621, 662, 562, 657, 676, 664, 691, 561, 620, 536, 698, 651, 521, 629, 664, 654, 538, 611, 503, 664, 650, 566, 662, 668, 596, 645, 536, 558, 649, 697, 543, 600, 537, 683, 643, 617, 575, 641, 519, 523, 586, 506, 688, 679, 567, 679, 528, 663, 545, 504, 519, 548, 641, 550, 666, 614, 516, 620, 654, 629, 645, 531, 655, 517, 696, 622, 545, 573, 557, 510, 555, 577, 676, 635, 517, 634, 669, 504, 608, 537, 528, 602, 618, 590, 655, 677, 691, 504, 567, 528, 553, 534, 691, 686, 604, 592, 569, 548, 571, 590, 575, 574, 594, 619, 558, 604, 668, 562, 656, 565, 566, 649, 605, 527, 671, 630, 569, 578, 591, 541, 598, 612, 568, 653, 609, 604, 619, 668, 685, 538, 653, 567, 626, 501, 542, 624, 508, 559, 663, 649, 637, 629, 525, 662, 675, 626, 675, 546, 587, 614, 626, 595, 507, 583, 523, 644, 590, 661, 638, 661, 515, 605, 572, 523, 643, 565, 634, 622, 522, 551, 623, 663, 631, 655, 661, 694, 634, 539, 512, 620, 564, 670, 639, 570, 538, 700, 633, 533, 519, 680, 509, 697, 578, 636, 565, 580, 567, 656, 574, 520, 500, 541, 578, 667, 629, 543, 669, 681, 532, 557, 625, 636, 617, 639, 684, 696, 542, 535, 632, 527, 537, 530, 555, 616, 642, 616, 503, 536, 533, 511, 633, 679, 500, 600, 646, 548, 509, 515, 519, 604, 542, 500, 588, 630, 583, 668, 571, 602, 638, 567, 667, 688, 519, 648, 580, 533, 668, 525, 516, 524, 541, 646, 674, 528, 548, 661, 578, 570, 698, 700, 500, 540, 636, 676, 602, 548, 553, 672, 663, 673, 653, 660, 523, 674, 533, 577, 607, 523, 524, 504, 505, 562, 537, 691, 615, 650, 552, 565, 560, 586, 699, 650, 512, 678, 599, 679, 557, 556, 652, 555, 645, 521, 660, 605, 566, 643, 544, 674, 571, 618, 515, 548, 637, 598, 672, 685, 608, 679, 696, 663, 631, 618, 638, 507, 665, 666, 583, 610, 516, 529, 543, 574, 556, 638, 658, 516, 566, 560, 634, 590, 657, 652, 575, 699, 565, 658, 507, 698, 577, 578, 504, 693, 532, 591, 674, 510, 620, 691, 660, 607, 676, 535, 689, 635, 587, 629, 506, 635, 597, 624, 539, 646, 506, 594, 564, 633, 599, 640, 670, 660, 605, 543, 520, 649, 579, 602, 521, 667, 584, 636, 567, 544, 648, 665, 504, 648, 566, 617, 684, 693, 628, 667, 650, 567, 649, 658, 695, 641, 520, 649, 529, 541, 654, 685, 618, 596, 653, 589, 605, 607, 691, 693, 620, 521, 699, 700, 511, 597, 666, 648, 697, 517, 649, 591, 579, 663, 560, 642, 665, 690, 568, 587, 567, 575, 611, 595, 597, 533, 559, 586, 560, 510, 630, 626, 515, 654, 669, 524, 523, 663, 518, 559, 658, 538, 548, 647, 506, 700, 692, 536, 695, 556, 700, 533, 661, 663, 693, 670, 669, 581, 518, 658, 663, 616, 523, 646, 691, 631, 553, 632, 570, 505, 556, 668, 552, 610, 511, 601, 658, 610, 629, 644, 520, 690, 512, 551, 553, 605, 519, 649, 635, 619, 695, 520, 520, 602, 641, 617, 606, 675, 511, 669, 516, 691, 612, 655, 558, 633, 599, 540, 700, 512, 651, 503, 656, 581, 614, 673, 630, 686, 514, 692, 608, 630, 645, 538, 620, 602, 657, 522, 500, 635, 641, 556, 575, 650, 556, 624, 533, 579, 683, 667, 665, 533, 548, 571, 632, 593, 677, 505, 512, 681, 645, 528, 592, 550, 700, 607, 551, 686, 535, 567, 510, 504, 596, 656, 570, 501, 567, 507, 614, 521, 630, 559, 574, 698, 549, 643, 528, 623, 630, 503, 544, 675, 632, 656, 522, 570, 636, 551, 595, 562, 576, 647, 571, 700, 634, 636, 574, 542, 681, 550, 676, 658, 553, 559, 583, 587, 698, 699, 662, 665, 593, 579, 588, 575, 669, 564, 645, 524, 693, 509, 661, 524, 561, 512, 518, 657, 529, 678, 571, 611, 502, 633, 646, 597, 631, 604, 641, 680, 598, 655, 543, 614, 661, 598, 572, 640, 509, 641, 597, 638, 559, 630, 673, 687, 679, 626, 656, 605, 616, 579, 539, 606, 555, 646, 574, 598, 583, 672, 521, 619, 683, 539, 581, 517, 615, 546, 624, 659, 505, 567, 555, 688, 640, 620, 558, 631, 549, 507, 596, 635, 656, 654, 660, 687, 641, 530, 658, 697, 574, 595, 670, 681, 691, 589, 659, 561, 582, 645, 573, 616, 628, 504, 507, 659, 633, 526, 551, 687, 688, 627, 631, 677, 683, 519, 644, 561, 628, 605, 664, 552, 618, 669, 686, 647, 508, 515, 652, 566, 671, 690, 540, 510, 699, 593, 570, 549, 655, 697, 633, 700, 698, 521, 655, 518, 531, 580, 521, 647, 545, 516, 653, 563, 602, 523, 584, 593, 533, 646, 519, 636, 564, 551, 542, 550, 543, 650, 522, 560, 643, 613, 500, 609, 620, 660, 561, 696, 540, 619, 597, 619, 597, 539, 607, 544, 599, 682, 625, 610, 535, 689, 639, 516, 614, 668, 684, 596, 548, 642, 692, 513, 532, 517, 605, 693, 691, 621, 674, 699, 614, 692, 633, 689, 512, 557, 612, 571, 521, 578, 632, 684, 695, 617, 565, 612, 665, 687, 631, 610, 637, 668, 592, 549, 501, 664, 569, 686, 583, 573, 541, 569, 692, 666, 533, 562, 663, 680, 581, 609, 527, 666, 532, 511, 503, 575, 604, 593, 629, 671, 612, 631, 638, 630, 606, 546, 561, 697, 697, 687, 592, 500, 591, 552, 528, 573, 630, 613, 662, 525, 628, 645, 686, 557, 635, 522, 643, 573, 558, 515, 624, 571, 667, 529, 611, 529, 555, 592, 600, 575, 566, 599, 636, 619, 590, 563, 501, 672, 534, 615, 655, 680, 688, 553, 683, 586, 550, 551, 563, 667, 558, 651, 523, 596, 592, 2458351, 675, 611, 638, 614, 506, 591, 592, 556, 605, 589, 606, 681, 635, 690, 615, 583, 608, 631, 644, 521, 675, 586, 593, 630, 692, 523, 629, 573, 650, 551, 563, 644, 605, 578, 659, 666, 510, 522, 532, 598, 616, 539, 568, 565, 565, 648, 609, 615, 592, 674, 692, 576, 569, 553, 599, 621, 648, 577, 634, 686, 514, 520, 675, 586, 566, 538, 619, 688, 525, 537, 687, 623, 566, 587, 617, 535, 692, 509, 570, 548, 604, 586, 595, 628, 638, 580, 596, 589, 552, 590, 645, 581, 652, 522, 566, 506, 610, 663, 607, 655, 523, 632, 561, 515, 549, 616, 554, 635, 569, 609, 502, 601, 631, 588, 697, 605, 626, 620, 617, 537, 577, 625, 514, 521, 524, 521, 558, 695, 553, 676, 607, 631, 544, 643, 670, 575, 577, 541, 553, 660, 504, 542, 681, 578, 588, 638, 615, 693, 669, 695, 555, 517, 662, 664, 531, 658, 699, 612, 563, 583, 665, 602, 581, 673, 674, 627, 629, 597, 629, 504, 550, 668, 561, 662, 541, 608, 616, 523, 640, 508, 534, 673, 658, 571, 513, 675, 623, 603, 686, 585, 623, 548, 504, 549, 558, 633, 574, 679, 636, 598, 682, 585, 570, 529, 682, 548, 687, 700, 555, 587, 585, 700, 639, 609, 503, 607, 554, 559, 690, 621, 509, 584, 523, 651, 670, 526, 610, 590, 582, 680, 684, 645, 616, 588, 677, 520, 639, 559, 601, 662, 695, 614, 592, 523, 687, 537, 534, 535, 637, 557, 536, 691, 599, 630, 582, 543, 655, 523, 652, 606, 668, 547, 689, 541, 700, 698, 686, 617, 606, 683, 502, 627, 585, 515, 541, 556, 563, 617, 667, 685, 640, 537, 683, 639, 661, 649, 583, 700, 580, 601, 646, 673, 620, 680, 617, 677, 629, 646, 619, 665, 516, 645, 623, 536, 518, 507, 577, 543, 594, 534, 687, 606, 693, 578, 675, 571, 683, 572, 613, 574, 628, 661, 504, 679, 567, 551, 585, 622, 579, 700, 568, 672, 665, 673, 641, 633, 545, 584, 582, 628, 629, 625, 518, 512, 700, 521, 690, 533, 593, 595, 594, 553, 548, 634, 505, 592, 658, 601, 559, 638, 630, 654, 650, 510, 690, 569, 529, 679, 681, 559, 505, 558, 532, 538, 610, 520, 541, 575, 535, 580, 572, 566, 636, 695, 543, 518, 693, 574, 644, 500, 574, 509, 670, 603, 593, 667, 507, 528, 655, 549, 569, 647, 576, 515, 621, 663, 671, 541, 585, 591, 553, 539, 675, 666, 545, 672, 556, 615, 677, 536, 517, 651, 590, 656, 513, 553, 556, 667, 560, 587, 518, 660, 669, 522, 530, 616, 557, 534, 681, 546, 580, 613, 605, 565, 564, 575, 523, 662, 544, 685, 517, 526, 638, 637, 502, 592, 664, 600, 578, 598, 607, 607, 638, 637, 622, 623, 603, 547, 576, 609, 582, 507, 502, 687, 529, 670, 564, 612, 566, 541, 510, 542, 686, 667, 643, 693, 635, 553, 582, 588, 683, 507, 604, 695, 537, 576, 700, 641, 546, 622, 531, 677, 610, 636, 550, 681, 506, 591, 534, 571, 621, 658, 602, 677, 553, 535, 638, 512, 582, 587, 591, 654, 519, 502, 692, 699, 640, 671, 575, 537, 690, 566, 631, 606, 639, 686, 686, 606, 692, 576, 535, 644, 531, 513, 500, 648, 528, 692, 599, 632, 685, 639, 616, 686, 695, 597, 659, 654, 516, 555, 543, 546, 635, 689, 590, 506, 509, 679, 531, 617, 622, 688, 587, 610, 538, 500, 557, 659, 637, 605, 536, 591, 656, 618, 686, 568, 643, 532, 553, 691, 552, 558, 530, 622, 672, 608, 669, 547, 583, 682, 517, 590, 557, 667, 534, 509, 563, 696, 515, 618, 656, 636, 666, 689, 654, 620, 509, 551, 647, 593, 661, 609, 660, 513, 558, 615, 567, 583, 510, 602, 563, 517, 686, 699, 598, 663, 562, 546, 644, 525, 628, 641, 587, 632, 605, 519, 593, 575, 549, 672, 566, 687, 676, 630, 620, 515, 626, 588, 553, 548, 570, 593, 684, 596, 639, 635, 547, 638, 653, 554, 512, 514, 571, 513, 626, 612, 669, 620, 570, 616, 563, 693, 689, 666, 569, 622, 602, 638, 598, 657, 567, 567, 695, 628, 593, 527, 607, 606, 506, 581, 688, 536, 697, 641, 501, 647, 513, 618, 593, 642, 696, 543, 658, 516, 614, 664, 571, 666, 595, 547, 698, 652, 629, 618, 558, 533, 548, 600, 600, 695, 587, 699, 650, 648, 542, 592, 537, 671, 550, 524, 699, 522, 590, 582, 594, 688, 573, 501, 548, 560, 559, 517, 691, 532, 689, 512, 648, 596, 622, 659, 500, 639, 565, 512, 553, 506, 648, 652, 567, 603, 699, 585, 522, 639, 674, 509, 503, 671, 657, 664, 600, 560, 572, 676, 572, 678, 511, 651, 515, 583, 634, 660, 697, 652, 550, 580, 556, 626, 628, 570, 612, 540, 634, 518, 653, 620, 675, 530, 545, 675, 656, 543, 699, 602, 579, 501, 667, 641, 686, 643, 502, 679, 547, 625, 694, 624, 521, 539, 642, 688, 605, 542, 545, 519, 558, 655, 629, 564, 536, 625, 695, 614, 618, 535, 599, 652, 539, 614, 660, 648, 641, 679, 666, 595, 585, 671, 659, 582, 698, 645, 588, 561, 524, 567, 502, 564, 674, 506, 587, 645, 679, 589, 570, 584, 563, 671, 585, 501, 684, 663, 579, 662, 649, 504, 641, 671, 621, 595, 581, 653, 583, 623, 619, 647, 529, 594, 516, 663, 528, 691, 647, 645, 538, 693, 648, 512, 618, 619, 607, 645, 555, 543, 555, 633, 519, 505, 550, 556, 541, 638, 652, 524, 661, 656, 657, 655, 656, 634, 645, 549, 518, 596, 558, 541, 593, 636, 617, 527, 669, 625, 546, 559, 682, 576, 647, 554, 699, 641, 516, 615, 692, 605, 568, 569, 622, 696, 694, 625, 678, 619, 596, 555, 576, 514, 518, 537, 504, 697, 554, 694, 559, 675, 654, 636, 586, 597, 525, 557, 600, 688, 642, 676, 583, 560, 558, 577, 664, 604, 609, 625, 508, 542, 540, 689, 620, 619, 550, 541, 536, 640, 569, 608, 573, 696, 595, 599, 657, 670, 687, 636, 656, 553, 610, 551, 627, 627, 647, 693, 542, 613, 666, 690, 610, 528, 540, 579, 635, 594, 531, 576, 576, 545, 592, 635, 512, 612, 579, 569, 579, 582, 638, 627, 688, 527, 659, 547, 698, 568, 630, 599, 641, 648, 584, 545, 512, 598, 561, 578, 538, 547, 613, 668, 593, 593, 517, 542, 591, 652, 632, 686, 531, 527, 552, 658, 518, 671, 653, 515, 652, 650, 565, 530, 578, 565, 536, 581, 524, 564, 604, 540, 509, 585, 513, 631, 548, 666, 600, 675, 651, 580, 541, 626, 670, 626, 627, 586, 631, 537, 557, 654, 620, 639, 591, 660, 525, 501, 503, 530, 579, 697, 522, 550, 505, 628, 530, 595, 638, 502, 519, 659, 656, 700, 524, 577, 594, 592, 606, 610, 626, 687, 555, 531, 673, 582, 637, 601, 578, 622, 529, 516, 655, 546, 600, 604, 655, 624, 548, 558, 627, 656, 644, 573, 618, 619, 664, 650, 620, 559, 551, 523, 625, 552, 569, 679, 578, 532, 655, 546, 683, 553, 635, 655, 524, 629, 535, 557, 682, 574, 632, 645, 616, 639, 616, 549, 629, 507, 651, 667, 683, 569, 538, 630, 639, 525, 639, 558, 531, 608, 589, 654, 700, 644, 543, 541, 633, 551, 655, 546, 511, 626, 636, 520, 652, 517, 601, 512, 569, 670, 500, 643, 691, 685, 514, 582, 654, 552, 547, 526, 601, 620, 686, 555, 531, 679, 678, 533, 555, 500, 558, 699, 607, 528, 641, 667, 513, 608, 560, 608, 601, 547, 688, 654, 649, 573, 594, 623, 636, 692, 589, 631, 3811325, 509, 675, 530, 526, 516, 662, 545, 689, 619, 638, 682, 653, 700, 504, 661, 578, 588, 502, 542, 620, 688, 517, 509, 586, 608, 545, 534, 598, 501, 631, 644, 668, 522, 652, 676, 562, 599, 652, 602, 648, 662, 577, 680, 594, 546, 621, 688, 560, 608, 505, 601, 507, 699, 593, 610, 628, 659, 684, 629, 652, 632, 675, 660, 567, 543, 562, 640, 589, 539, 634, 611, 596, 593, 652, 684, 537, 619, 698, 634, 676, 565, 623, 670, 700, 636, 562, 509, 539, 646, 649, 581, 647, 641, 621, 651, 539, 520, 644, 544, 558, 608, 593, 656, 592, 638, 542, 578, 522, 627, 656, 698, 547, 645, 504, 546, 509, 626, 658, 647, 695, 566, 656, 507, 580, 544, 639, 556, 616, 605, 582, 514, 698, 577, 671, 558, 602, 528, 687, 596, 698, 688, 525, 549, 511, 612, 545, 688, 538, 635, 595, 683, 664, 578, 578, 698, 588, 583, 563, 584, 677, 513, 551, 575, 543, 630, 530, 568, 697, 610, 656, 615, 529, 509, 696, 590, 569, 530, 541, 699, 504, 678, 529, 611, 513, 691, 688, 563, 682, 504, 611, 509, 591, 661, 559, 664, 677, 596, 542, 524, 542, 643, 652, 552, 541, 624, 685, 638, 624, 618, 950611, 544, 687, 664, 668, 585, 625, 635, 578, 573, 638, 601, 531, 566, 674, 505, 508, 699, 592, 587, 534, 560, 537, 542, 609, 663, 551, 563, 522, 656, 691, 637, 621, 541, 683, 578, 546, 558, 655, 550, 697, 518, 589, 554, 645, 683, 568, 669, 601, 535, 547, 541, 690, 613, 541, 563, 537, 538, 613, 660, 516, 629, 613, 519, 681, 560, 643, 686, 570, 604, 618, 507, 582, 662, 644, 571, 646, 626, 632, 581, 672, 594, 515, 578, 618, 521, 550, 609, 582, 570, 603, 517, 645, 510, 562, 522, 689, 608, 524, 653, 540, 696, 689, 527, 684, 666, 511, 680, 667, 528, 579, 541, 544, 515, 640, 680, 695, 662, 692, 543, 685, 527, 611, 689, 521, 617, 633, 659, 588, 541, 538, 583, 595, 651, 698, 564, 522, 551, 508, 628, 547, 618, 4231800, 661, 581, 650, 547, 500, 604, 523, 582, 556, 626, 517, 534, 688, 534, 632, 693, 552, 668, 609, 603, 536, 532, 535, 689, 558, 537, 610, 548, 573, 651, 565, 673, 506, 521, 584, 551, 532, 561, 679, 674, 578, 628, 673, 602, 694, 661, 549, 535, 524, 594, 686, 578, 692, 685, 679, 567, 642, 700, 647, 680, 524, 679, 680, 517, 506, 676, 649, 505, 655, 592, 638, 504, 540, 617, 567, 545, 570, 569, 686, 581, 617, 671, 615, 631, 548, 699, 532, 511, 656, 588, 607, 523, 606, 553, 618, 686, 648, 567, 649, 516, 576, 666, 534, 568, 562, 596, 619, 542, 581, 631, 503, 611, 582, 617, 585, 504, 687, 520, 600, 542, 659, 567, 652, 616, 638, 526, 606, 653, 583, 641, 1211345, 552, 571, 558, 687, 658, 568, 581, 517, 586, 557, 645, 693, 665, 559, 524, 630, 560, 658, 552, 599, 536, 540, 551, 553, 660, 676, 654, 687, 592, 681, 638, 570, 636, 685, 661, 608, 671, 546, 696, 608, 614, 591, 562, 583, 642, 645, 646, 552, 610, 659, 607, 597, 566, 696, 528, 539, 595, 524, 562, 652, 638, 600, 613, 532, 602, 664, 664, 528, 638, 520, 688, 625, 680, 623, 680, 591, 699, 565, 680, 568, 520, 661, 500, 533, 633, 656, 572, 633, 603, 538, 556, 629, 609, 528, 510, 625, 539, 605, 631, 605, 558, 504, 580, 596, 640, 637, 629, 585, 619, 591, 699, 673, 613, 569, 697, 623, 597, 623, 690, 514, 537, 691, 595, 576, 582, 528, 607, 5211765, 633, 561, 691, 627, 568, 592, 573, 678, 660, 522, 509, 528, 646, 664, 635, 579, 612, 648, 546, 603, 585, 566, 609, 525, 636, 686, 546, 583, 560, 591, 592, 554, 552, 534, 590, 675, 645, 691, 526, 528, 551, 553, 634, 550, 519, 612, 527, 638, 697, 627, 532, 596, 541, 682, 591, 594, 676, 669, 597, 564, 513, 682, 576, 640, 569, 594, 516, 668, 696, 578, 685, 597, 554, 587, 533, 525, 526, 546, 554, 689, 678, 544, 693, 501, 578, 619, 582, 549, 680, 595, 525, 539, 668, 693, 687, 679, 679, 576, 515, 579, 526, 629, 698, 686, 682, 576, 680, 695, 587, 520, 683, 634, 680, 665, 517, 531, 634, 521, 561, 550, 541, 585, 653, 594, 587, 636, 511, 668, 652, 560, 528, 684, 577, 606, 540, 510, 510, 554, 690, 627, 505, 511, 570, 671, 516, 662, 680, 548, 615, 533, 553, 503, 539, 563, 601, 620, 680, 505, 656, 613, 688, 672, 605, 3411800, 573, 536, 516, 655, 698, 599, 670, 529, 664, 677, 552, 523, 692, 607, 698, 588, 500, 681, 516, 565, 573, 577, 569, 675, 647, 553, 608, 647, 594, 564, 533, 546, 573, 694, 595, 500, 664, 598, 602, 640, 625, 571, 689, 643, 567, 664, 656, 585, 631, 608, 631, 548, 698, 668, 620, 615, 511, 687, 555, 694, 667, 620, 657, 671, 597, 644, 572, 550, 626, 534, 596, 539, 560, 513, 528, 519, 636, 645, 603, 551, 676, 527, 627, 563, 600, 528, 550, 554, 572, 676, 607, 608, 648, 559, 661, 643, 652, 656, 648, 627, 685, 694, 568, 654, 509, 694, 529, 557, 656, 553, 589, 505, 531, 554, 529, 654, 545, 683, 635, 563, 632, 613, 540, 677, 665, 637, 695, 631, 518, 695, 544, 699, 587, 645, 598, 620, 635, 690, 532, 593, 605, 627, 551, 595, 559, 529, 608, 543, 679, 4215311, 606, 621, 665, 532, 634, 700, 507, 509, 503, 675, 612, 544, 574, 632, 504, 672, 684, 625, 696, 500, 656, 671, 645, 681, 627, 511, 565, 514, 519, 544, 534, 687, 607, 671, 538, 595, 639, 518, 637, 625, 629, 514, 650, 506, 667, 568, 614, 501, 618, 579, 690, 611, 686, 577, 519, 656, 505, 557, 666, 538, 675, 635, 506, 534, 532, 652, 587, 632, 623, 567, 699, 569, 652, 516, 504, 607, 554, 550, 560, 655, 622, 520, 665, 653, 544, 576, 669, 575, 671, 561, 580, 618, 659, 591, 553, 522, 629, 698, 639, 683, 676, 675, 534, 545, 603, 546, 530, 594, 576, 615, 647, 584, 538, 550, 662, 651, 636, 564, 503, 698, 633, 507, 607, 683, 697, 673, 527, 548, 539, 700, 698, 574, 535, 652, 541, 615, 510, 523, 694, 672, 596, 691, 686, 683, 562, 594, 518, 696, 587, 537, 558, 672, 583, 616, 694, 635, 556, 648, 596, 502, 631, 582, 611, 623, 693, 698, 618, 543, 549, 685, 670, 549, 577, 669, 598, 682, 595, 641, 633, 662, 603, 646, 587, 581, 671, 680, 520, 654, 599, 509, 575, 516, 584, 556, 585, 596, 690, 551, 608, 682, 641, 682, 573, 554, 595, 661, 697, 570, 500, 621, 635, 656, 683, 650, 595, 638, 652, 608, 690, 506, 578, 583, 662, 686, 586, 520, 616, 673, 651, 537, 505, 681, 639, 699, 503, 526, 518, 598, 594, 696, 698, 698, 509, 567, 632, 664, 684, 577, 519, 548, 561, 532, 601, 505, 609, 565, 693, 531, 543, 561, 573, 647, 565, 700, 601, 509, 561, 553, 618, 670, 518, 599, 563, 596, 624, 1211900, 503, 534, 632, 536, 663, 593, 540, 659, 612, 597, 610, 674, 566, 611, 615, 584, 552, 528, 516, 622, 594, 601, 571, 553, 609, 685, 587, 669, 671, 570, 671, 695, 547, 553, 688, 592, 685, 655, 570, 608, 689, 574, 503, 582, 588, 679, 630, 596, 698, 630, 648, 595, 587, 669, 533, 607, 598, 503, 631, 688, 656, 544, 528, 699, 560, 526, 559, 696, 683, 611, 545, 519, 667, 615, 565, 667, 644, 534, 531, 543, 549, 590, 673, 659, 645, 618, 614, 525, 527, 642, 696, 660, 640, 601, 507, 548, 526, 687, 682, 548, 640, 548, 536, 616, 698, 676, 636, 576, 541, 656, 660, 566, 642, 689, 517, 505, 668, 547, 678, 618, 516, 699, 607, 591, 634, 663, 627, 615, 677, 566, 686, 614, 634, 566, 604, 654, 528, 603, 623, 694, 664, 517, 591, 591, 544, 516, 582, 506, 595, 510, 609, 539, 690, 652, 576, 557, 541, 668, 518, 611, 538, 600, 520, 610, 662, 557, 524, 505, 512, 629, 517, 651, 614, 641, 657, 575, 574, 684, 591, 617, 665, 607, 659, 503, 671, 510, 629, 616, 618, 673, 590, 547, 546, 683, 617, 622, 563, 502, 615, 606, 511, 624, 694, 667, 600, 592, 584, 658, 504, 605, 546, 651, 527, 588, 699, 658, 561, 637, 591, 602, 576, 540, 673, 682, 584, 602, 628, 545, 640, 560, 526, 603, 585, 593, 693, 547, 584, 690, 666, 578, 611, 592, 537, 585, 547, 687, 553, 644, 540, 564, 551, 558, 598, 535, 677, 596, 641, 536, 682, 689, 670, 506, 510, 561, 668, 529, 684, 613, 690, 672, 547, 576, 601, 639, 688, 638, 698, 504, 558, 509, 525, 618, 689, 562, 700, 635, 572, 681, 593, 650, 534, 622, 552, 593, 619, 576, 616, 650, 613, 604, 633, 507, 686, 694, 680, 522, 573, 582, 688, 550, 625, 536, 629, 646, 504, 638, 609, 530, 564, 664, 572, 698, 600, 684, 581, 678, 574, 3211459, 614, 613, 507, 587, 523, 501, 668, 698, 543, 521, 602, 529, 576, 684, 668, 699, 614, 519, 516, 539, 536, 502, 515, 611, 662, 518, 558, 665, 683, 561, 607, 616, 539, 560, 663, 586, 612, 577, 661, 636, 537, 517, 652, 610, 643, 688, 553, 559, 608, 669, 642, 620, 528, 598, 615, 594, 579, 554, 697, 619, 513, 568, 700, 589, 576, 610, 519, 662, 657, 647, 546, 507, 613, 606, 601, 639, 685, 593, 557, 589, 503, 655, 700, 557, 564, 606, 566, 573, 546, 628, 581, 504, 585, 2341809, 689, 529, 672, 529, 665, 638, 619, 675, 696, 577, 614, 646, 597, 606, 673, 502, 615, 566, 687, 628, 631, 576, 634, 699, 544, 595, 602, 643, 699, 532, 501, 689, 637, 680, 618, 649, 527, 506, 621, 664, 663, 522, 638, 555, 682, 678, 694, 559, 560, 654, 603, 544, 601, 604, 576, 521, 594, 526, 568, 585, 631, 544, 649, 605, 556, 545, 565, 541, 643, 700, 690, 697, 533, 588, 636, 596, 607, 691, 647, 519, 626, 665, 667, 637, 573, 656, 594, 541, 559, 603, 696, 700, 555, 687, 672, 574, 571, 515, 614, 544, 591, 675, 672, 656, 500, 592, 622, 612, 500, 681, 594, 575, 593, 541, 584, 650, 659, 561, 631, 635, 626, 589, 638, 578, 618, 504, 621, 530, 643, 527, 648, 504, 560, 653, 694, 517, 620, 567, 660, 652, 533, 606, 556, 653, 684, 647, 556, 676, 535, 600, 633, 654, 649, 638, 690, 630, 598, 671, 640, 624, 654, 662, 666, 560, 687, 693, 674, 662, 644, 573, 588, 580, 696, 522, 661, 526, 522, 673, 700, 525, 643, 604, 549, 600, 657, 567, 694, 565, 647, 615, 506, 593, 646, 524, 681, 581, 541, 672, 594, 615, 596, 542, 673, 574, 694, 618, 652, 500, 514, 526, 667, 515, 698, 575, 574, 599, 675, 591, 533, 663, 513, 585, 686, 526, 559, 628, 506, 500, 547, 577, 568, 543, 556, 696, 560, 590, 659, 583, 506, 502, 532, 589, 679, 664, 667, 691, 531, 582, 589, 654, 572, 542, 545, 504, 558, 567, 663, 567, 661, 574, 502, 613, 645, 542, 503, 694, 653, 547, 565, 629, 640, 665, 547, 575, 646, 504, 507, 584, 536, 542, 575, 697, 611, 666, 513, 642, 572, 695, 661, 604, 611, 505, 673, 636, 563, 605, 510, 602, 520, 623, 523, 571, 553, 586, 527, 616, 563, 685, 564, 572, 677, 660, 696, 639, 629, 557, 633, 619, 616, 677, 505, 598, 511, 561, 526, 661, 578, 690, 640, 592, 609, 550, 558, 510, 527, 582, 538, 516, 645, 646, 609, 662, 571, 519, 670, 687, 692, 686, 508, 692, 579, 534, 667, 682, 631, 598, 678, 554, 612, 698, 510, 560, 526, 683, 597, 570, 567, 588, 606, 680, 700, 640, 619, 501, 617, 620, 553, 562, 639, 520, 590, 631, 644, 588, 698, 572, 607, 502, 502, 598, 633, 544, 520, 643, 598, 699, 667, 570, 592, 557, 673, 616, 618, 509, 548, 676, 536, 623, 505, 671, 521, 596, 618, 599, 639, 553, 517, 685, 602, 581, 544, 568, 691, 638, 557, 545, 500, 529, 676, 564, 680, 668, 682, 622, 523, 532, 695, 505, 553, 522, 646, 604, 631, 612, 573, 678, 645, 655, 649, 684, 622, 683, 694, 504, 602, 628, 574, 569, 620, 663, 693, 605, 651, 502, 548, 667, 664, 599, 669, 531, 665, 612, 540, 579, 655, 595, 655, 501, 555, 608, 564, 655, 555, 641, 546, 578, 694, 670, 571, 634, 542, 652, 683, 674, 628, 628, 640, 598, 525, 502, 648, 582, 601, 604, 682, 620, 613, 681, 667, 578, 607, 690, 506, 584, 693, 506, 679, 603, 690, 559, 563, 536, 510, 523, 538, 669, 541, 620, 601, 659, 675, 617, 649, 559, 506, 645, 525, 607, 569, 546, 555, 530, 590, 504, 644, 593, 509, 692, 603, 541, 682, 581, 573, 631, 642, 675, 640, 518, 502, 635, 508, 503, 514, 629, 525, 564, 611, 591, 656, 597, 683, 650, 615, 666, 510, 677, 537, 697, 579, 559, 547, 581, 600, 607, 514, 521, 600, 667, 678, 695, 563, 545, 602, 593, 585, 644, 518, 568, 538, 502, 598, 514, 660, 503, 676, 556, 673, 581, 542, 653, 521, 560, 671, 553, 606, 669, 682, 558, 640, 607, 579, 649, 554, 571, 575, 651, 686, 536, 565, 657, 621, 695, 688, 661, 638, 623, 600, 548, 560, 504, 538, 516, 520, 604, 662, 507, 668, 564, 604, 559, 541, 664, 521, 542, 604, 602, 698, 614, 524, 656, 634, 619, 515, 540, 557, 560, 683, 504, 614, 527, 679, 661, 611, 625, 585, 678, 698, 537, 549, 554, 601, 611, 648, 570, 564, 685, 631, 691, 693, 659, 683, 601, 547, 581, 530, 535, 500, 627, 686, 651, 604, 696, 643, 597, 638, 677, 649, 679, 558, 524, 556, 572, 629, 507, 534, 620, 622, 658, 685, 607, 549, 528, 607, 659, 697, 651, 571, 508, 577, 638, 612, 572, 585, 624, 510, 569, 637, 541, 502, 649, 587, 607, 668, 545, 697, 585, 566, 584, 655, 608, 660, 651, 608, 684, 544, 662, 599, 549, 597, 618, 693, 660, 671, 607, 613, 670, 604, 518, 630, 596, 621, 632, 691, 639, 698, 606, 551, 641, 561, 667, 655, 613, 593, 622, 698, 540, 684, 673, 517, 557, 590, 698, 684, 681, 603, 588, 610, 675, 520, 547, 632, 641, 590, 553, 643, 622, 606, 595, 545, 518, 678, 680, 658, 634, 640, 583, 511, 630, 547, 519, 647, 565, 655, 580, 602, 564, 616, 541, 651, 501, 680, 675, 569, 670, 507, 588, 509, 604, 633, 677, 501, 653, 609, 519, 699, 640, 563, 603, 611, 542, 599, 614, 529, 529, 569, 678, 665, 523, 596, 552, 518, 618, 589, 517, 566, 545, 691, 520, 503, 512, 526, 698, 625, 622, 689, 628, 506, 523, 626, 544, 670, 538, 693, 616, 508, 608, 565, 536, 661, 697, 580, 530, 614, 688, 636, 558, 527, 529, 531, 585, 522, 655, 556, 671, 506, 574, 607, 639, 628, 500, 690, 524, 663, 512, 573, 518, 543, 576, 596, 634, 584, 556, 598, 517, 650, 521, 589, 644, 506, 568, 615, 584, 598, 534, 697, 630, 576, 598, 588, 544, 523, 577, 637, 671, 614, 591, 648, 672, 539, 530, 543, 577, 563, 568, 549, 689, 606, 635, 518, 594, 560, 609, 621, 535, 608, 693, 626, 621, 663, 591, 536, 565, 554, 648, 657, 633, 538, 684, 691, 501, 546, 570, 671, 694, 655, 536, 637, 648, 694, 637, 645, 678, 532, 626, 593, 523, 561, 508, 669, 643, 641, 516, 661, 628, 674, 589, 683, 659, 670, 606, 593, 644, 673, 548, 700, 518, 547, 614, 648, 652, 598, 566, 525, 621, 614, 675, 669, 503, 577, 593, 678, 684, 644, 516, 590, 658, 634, 613, 527, 697, 573, 522, 630, 596, 655, 631, 696, 607, 593, 603, 545, 561, 516, 672, 698, 629, 637, 612, 644, 537, 664, 587, 579, 575, 640, 574, 638, 619, 610, 501, 584, 546, 673, 535, 679, 576, 591, 695, 570, 536, 576, 603, 584, 677, 586, 508, 522, 645, 667, 666, 521, 683, 593, 665, 629, 670, 690, 681, 520, 557, 575, 543, 698, 606, 683, 549, 512, 510, 532, 669, 558, 553, 581, 632, 552, 614, 523, 637, 608, 569, 695, 515, 560, 574, 685, 635, 600, 608, 682, 622, 563, 567, 616, 676, 566, 500, 606, 551, 663, 589, 665, 525, 695, 642, 690, 610, 561, 528, 595, 544, 682, 564, 552, 613, 653, 700, 683, 504, 603, 677, 518, 512, 581, 566, 593, 638, 548, 577, 572, 541, 626, 504, 581, 509, 674, 596, 564, 669, 676, 525, 550, 555, 566, 672, 558, 506, 655, 593, 520, 676, 565, 501, 542, 664, 589, 550, 516, 592, 582, 699, 657, 576, 553, 530, 560, 685, 585, 581, 638, 621, 576, 681, 649, 687, 573, 593, 501, 560, 656, 634, 534, 591, 656, 632, 613, 608, 567, 608, 546, 642, 567, 535, 543, 593, 602, 524, 557, 613, 560, 551, 529, 625, 507, 674, 655, 685, 673, 559, 566, 563, 536, 693, 546, 595, 626, 560, 588, 523, 690, 555, 662, 581, 662, 637, 639, 590, 542, 689, 585, 545, 652, 653, 570, 695, 659, 599, 500, 620, 651, 635, 624, 656, 592, 551, 522, 522, 576, 637, 607, 592, 633, 593, 627, 584, 669, 580, 548, 591, 650, 503, 564, 637, 687, 575, 614, 692, 502, 679, 559, 678, 557, 691, 517, 638, 541, 511, 509, 644, 670, 561, 505, 616, 561, 519, 537, 508, 677, 645, 650, 569, 521, 685, 657, 523, 576, 591, 518, 558, 522, 667, 520, 544, 696, 682, 688, 635, 530, 667, 646, 606, 507, 510, 674, 618, 648, 650, 637, 588, 535, 683, 601, 511, 586, 533, 628, 542, 660, 604, 509, 635, 555, 667, 509, 551, 582, 679, 679, 680, 680, 513, 657, 685, 558, 545, 555, 608, 571, 610, 650, 587, 597, 678, 526, 544, 622, 661, 622, 612, 548, 535, 550, 564, 571, 515, 611, 651, 664, 682, 588, 676, 665, 563, 646, 614, 511, 571, 698, 527, 518, 504, 611, 657, 626, 606, 577, 589, 621, 514, 549, 536, 673, 608, 558, 624, 569, 685, 517, 604, 555, 540, 521, 571, 584, 619, 509, 662, 680, 681, 692, 522, 621, 629, 679, 590, 699, 586, 595, 555, 615, 520, 532, 554, 610, 659, 646, 660, 656, 599, 568, 603, 586, 580, 547, 659, 519, 532, 511, 560, 609, 688, 620, 534, 656, 523, 561, 610, 560, 615, 569, 535, 515, 516, 568, 649, 566, 562, 509, 519, 588, 637, 609, 527, 617, 534, 582, 632, 687, 525, 691, 544, 559, 571, 545, 537, 658, 675, 545, 557, 685, 618, 531, 524, 566, 578, 635, 650, 598, 511, 594, 592, 619, 509, 552, 562, 516, 667, 507, 575, 648, 529, 503, 563, 544, 624, 627, 654, 645, 668, 650, 509, 560, 571, 609, 505, 661, 606, 681, 584, 599, 624, 627, 572, 538, 622, 502, 522, 669, 680, 513, 569, 520, 635, 629, 519, 548, 640, 614, 601, 611, 680, 699, 539, 699, 517, 679, 519, 595, 509, 638, 509, 641, 583, 512, 610, 561, 589, 684, 534, 600, 600, 551, 543, 542, 673, 694, 592, 585, 584, 613, 531, 592, 685, 589, 550, 699, 552, 598, 546, 682, 603, 694, 681, 655, 699, 699, 655, 627, 618, 500, 542, 607, 680, 698, 562, 558, 647, 576, 635, 529, 541, 639, 604, 511, 506, 598, 642, 625, 588, 669, 655, 646, 560, 524, 586, 605, 676, 617, 527, 652, 683, 652, 554, 601, 664, 571, 608, 602, 519, 511, 554, 539, 664, 523, 627, 592, 618, 555, 642, 667, 558, 511, 595, 529, 568, 516, 660, 642, 500, 694, 655, 613, 539, 656, 515, 589, 515, 546, 615, 614, 697, 674, 633, 692, 557, 635, 565, 509, 569, 606, 642, 697, 503, 562, 500, 565, 572, 627, 502, 671, 624, 587, 662, 561, 504, 618, 531, 680, 660, 567, 645, 611, 618, 527, 617, 688, 513, 692, 612, 682, 517, 690, 583, 626, 580, 608, 513, 577, 658, 634, 644, 588, 692, 634, 538, 611, 554, 538, 600, 602, 699, 538, 631, 542, 564, 568, 591, 664, 528, 591, 693, 679, 649, 533, 694, 562, 668, 574, 652, 669, 700, 508, 680, 600, 568, 509, 685, 583, 514, 536, 525, 624, 671, 539, 665, 700, 700, 533, 697, 560, 665, 648, 538, 509, 690, 695, 681, 615, 646, 587, 538, 612, 611, 697, 652, 688, 645, 668, 650, 503, 628, 563, 517, 568, 652, 518, 592, 559, 688, 594, 549, 678, 565, 571, 575, 691, 641, 568, 644, 689, 625, 616, 632, 694, 612, 639, 671, 621, 665, 502, 505, 596, 547, 591, 588, 553, 508, 581, 514, 534, 533, 526, 667, 548, 541, 566, 511, 520, 682, 645, 634, 624, 693, 630, 674, 544, 700, 544, 577, 656, 548, 636, 680, 641, 504, 554, 587, 683, 541, 542, 639, 505, 607, 517, 656, 529, 572, 584, 606, 690, 624, 589, 516, 675, 542, 656, 660, 697, 668, 628, 523, 597, 554, 615, 681, 534, 602, 583, 689, 636, 633, 550, 583, 612, 647, 658, 627, 597, 553, 647, 588, 648, 580, 548, 594, 536, 513, 700, 651, 573, 691, 681, 550, 683, 572, 619, 590, 509, 633, 562, 694, 694, 679, 537, 542, 637, 510, 566, 533, 596, 619, 688, 529, 673, 545, 551, 550, 548, 629, 511, 561, 538, 513, 599, 549, 561, 517, 632, 541, 637, 636, 604, 563, 618, 630, 659, 640, 622, 666, 661, 626, 524, 698, 589, 655, 621, 554, 603, 683, 526, 684, 678, 589, 640, 553, 608, 698, 550, 637, 604, 521, 526, 661, 649, 606, 577, 549, 688, 626, 668, 672, 619, 664, 608, 505, 609, 519, 680, 592, 681, 597, 502, 534, 662, 551, 619, 525, 591, 512, 634, 677, 656, 694, 642, 651, 681, 694, 668, 643, 549, 619, 600, 624, 545, 582, 890234, 672, 699, 549, 571, 688, 542, 691, 533, 670, 603, 583, 670, 550, 544, 500, 596, 700, 551, 535, 639, 634, 630, 592, 647, 518, 692, 566, 581, 645, 573, 685, 623, 533, 549, 535, 675, 637, 504, 500, 629, 508, 501, 654, 566, 675, 535, 640, 552, 510, 676, 597, 641, 567, 547, 517, 506, 563, 577, 542, 588, 575, 590, 625, 649, 564, 514, 517, 666, 591, 569, 690, 534, 672, 642, 505, 619, 566, 637, 570, 521, 582, 546, 626, 539, 501, 512, 636, 533, 545, 532, 608, 658, 589, 626, 608, 520, 688, 663, 615, 521, 571, 551, 520, 510, 531, 654, 659, 644, 588, 565, 651, 647, 630, 628, 642, 679, 539, 645, 616, 628, 639, 532, 576, 563, 597, 586, 683, 580, 594, 631, 656, 678, 661, 606, 595, 624, 649, 640, 624, 700, 618, 502, 590, 671, 515, 561, 647, 698, 682, 687, 513, 593, 655, 548, 668, 687, 532, 653, 529, 601, 674, 698, 555, 650, 515, 614, 518, 569, 531, 612, 564, 503, 647, 500, 635, 696, 611, 610, 586, 670, 588, 607, 649, 664, 594, 517, 685, 540, 502, 533, 585, 654, 700, 519, 627, 586, 674, 616, 614, 625, 634, 658, 574, 667, 593, 582, 547, 604, 645, 552, 574, 633, 605, 640, 629, 662, 661, 676, 512, 613, 537, 570, 548, 568, 605, 622, 670, 693, 647, 660, 500, 644, 614, 551, 642, 660, 637, 652, 573, 560, 672, 613, 645, 601, 688, 657, 617, 665, 588, 579, 562, 630, 567, 539, 548, 571, 680, 675, 550, 634, 677, 576, 603, 691, 675, 683, 537, 559, 637, 512, 699, 623, 594, 538, 678, 508, 571, 642, 524, 515, 567, 570, 607, 582, 683, 680, 624, 623, 666, 522, 632, 620, 558, 526, 631, 539, 600, 686, 604, 628, 632, 613, 646, 554, 616, 680, 577, 595, 606, 511, 639, 507, 662, 644, 508, 585, 680, 626, 522, 647, 679, 519, 590, 571, 541, 550, 591, 572, 695, 688, 661, 647, 626, 535, 688, 656, 688, 645, 634, 535, 569, 526, 524, 536, 611, 691, 656, 542, 520, 665, 679, 589, 509, 641, 542, 569, 621, 583, 559, 590, 649, 683, 599, 520, 684, 629, 519, 539, 506, 511, 615, 689, 625, 635, 680, 547, 557, 561, 644, 512, 624, 648, 656, 651, 659, 582, 676, 685, 576, 576, 656, 694, 675, 683, 547, 645, 645, 558, 660, 639, 592, 682, 693, 591, 663, 645, 688, 677, 569, 587, 614, 561, 638, 598, 521, 545, 620, 671, 523, 534, 553, 573, 618, 680, 529, 670, 513, 559, 659, 596, 545, 552, 651, 589, 636, 627, 525, 588, 662, 685, 577, 655, 605, 503, 585, 622, 569, 511, 629, 584, 682, 651, 663, 514, 518, 540, 584, 550, 681, 588, 607, 586, 540, 688, 541, 651, 611, 546, 525, 632, 652, 657, 567, 574, 505, 506, 632, 609, 663, 522, 675, 579, 682, 700, 680, 566, 647, 524, 554, 610, 602, 633, 513, 606, 565, 654, 684, 509, 629, 694, 595, 650, 506, 501, 667, 688, 590, 602, 587, 554, 621, 552, 581, 621, 563, 562, 687, 672, 605, 636, 633, 545, 532, 654, 620, 561, 605, 574, 628, 556, 674, 689, 545, 617, 559, 513, 693, 587, 519, 582, 635, 586, 611, 599, 564, 691, 595, 508, 694, 599, 576, 513, 597, 520, 504, 521, 664, 533, 546, 679, 504, 563, 522, 700, 522, 588, 597, 572, 595, 644, 572, 504, 582, 556, 615, 658, 640, 657, 667, 509, 698, 539, 596, 589, 639, 559, 564, 629, 680, 694, 670, 688, 620, 506, 682, 530, 557, 640, 594, 528, 585, 648, 524, 517, 555, 567, 510, 603, 507, 529, 519, 504, 580, 599, 696, 534, 649, 665, 538, 639, 521, 527, 588, 521, 583, 641, 597, 606, 655, 528, 633, 697, 614, 668, 549, 502, 506, 640, 606, 672, 516, 627, 594, 507, 615, 571, 509, 648, 530, 594, 664, 567, 659, 543, 570, 653, 559, 534, 646, 606, 524, 562, 565, 595, 633, 597, 641, 603, 638, 589, 616, 592, 645, 592, 641, 638, 587, 665, 536, 516, 509, 632, 594, 675, 547, 500, 586, 558, 693, 566, 699, 661, 688, 664, 603, 576, 657, 669, 662, 601, 655, 557, 656, 539, 593, 596, 506, 524, 695, 612, 504, 626, 603, 616, 681, 548, 501, 522, 569, 655, 631, 621, 691, 596, 540, 531, 558, 565, 683, 611, 564, 614, 513, 621, 520, 559, 689, 530, 596, 620, 666, 645, 697, 634, 693, 699, 676, 566, 700, 643, 581, 605, 517, 556, 685, 677, 533, 515, 532, 682, 588, 661, 667, 674, 562, 601, 621, 551, 509, 699, 531, 540, 500, 694, 605, 603, 509, 676, 672, 680, 649, 649, 584, 511, 502, 692, 618, 597, 684, 613, 503, 654, 536, 635, 651, 608, 579, 560, 560, 597, 520, 538, 677, 660, 651, 636, 598, 635, 506, 623, 504, 646, 513, 560, 584, 582, 691, 613, 646, 524, 642, 648, 590, 512, 597, 591, 540, 692, 631, 583, 690, 512, 633, 682, 535, 572, 676, 504, 574, 507, 539, 570, 630, 699, 578, 648, 554, 580, 507, 645, 531, 592, 623, 523, 647, 656, 685, 524, 644, 591, 548, 528, 555, 539, 646, 635, 649, 663, 643, 579, 640, 538, 594, 640, 533, 567, 557, 696, 559, 556, 549, 611, 575, 677, 676, 593, 628, 666, 680, 585, 598, 588, 504, 563, 533, 571, 539, 677, 640, 512, 535, 547, 648, 595, 563, 596, 601, 648, 585, 562, 623, 640, 650, 505, 610, 535, 655, 516, 694, 669, 578, 670, 690, 619, 662, 598, 570, 522, 563, 689, 575, 563, 523, 574, 659, 691, 573, 622, 543, 520, 526, 548, 504, 599, 606, 640, 630, 566, 662, 695, 529, 589, 516, 693, 507, 686, 681, 588, 648, 667, 520, 576, 599, 663, 694, 657, 695, 506, 656, 659, 511, 595, 518, 548, 667, 534, 624, 627, 652, 670, 535, 594, 598, 534, 658, 545, 532, 671, 536, 513, 508, 556, 504, 681, 618, 504, 577, 620, 584, 694, 580, 587, 607, 541, 678, 635, 591, 504, 614, 636, 532, 544, 588, 504, 590, 691, 501, 528, 592, 510, 587, 501, 569, 622, 676, 523, 516, 527, 596, 662, 606, 660, 554, 556, 675, 635, 583, 638, 616, 552, 517, 596, 504, 523, 636, 660, 544, 672, 604, 618, 615, 565, 516, 545, 628, 595, 669, 683, 661, 541, 581, 573, 690, 602, 676, 560, 593, 649, 531, 523, 661, 579, 664, 670, 579, 505, 673, 631, 695, 577, 653, 514, 556, 651, 530, 664, 559, 630, 699, 506, 696, 653, 674, 636, 618]

Kjo listë ka mbi 10,000 numra:

In [12]:
len(salaries)
Out[12]:
10012

Paga mesatare në kompani është:

In [13]:
average(salaries)
Out[13]:
3911.713044346784
Por, median në këtë listë është:
In [14]:
median(salaries)
Out[14]:
600

Hmmm ... Paga mesatare në kompani është rreth \ 3912 $, por paga mesatare është vetëm \\ 600 $. Do të thotë që gjysma e të punësuarve fitojnë $ \ $ 600 ose më pak në muaj. Si eshte e mundur?

Për ta zbuluar, ne duhet të analizojmë të dhënat në detaje.

4.3. Filtrimi i të dhënave

Filterimi i të dhënave është një proces përmes të cilit nga një grup i të dhënave ne nxjerrim ato që i konsiderojmë të rëndësishme ose interesante.

Për të kuptuar se çfarë po ndodh vërtet në shembullin e mësipërm dhe si vjen se paga mesatare është më shumë se gjashtë herë paga mesatare, do të fillojmë me filtering pagat që janë mbi mesataren. Filtrimi i të dhënave të paraqitura si lista është shumë i lehtë në Python - thjesht përdorni konstruksionin e mëposhtëm:

[x for x in List if Condition(x)]

Ky konstruksion mbledh të gjithë elementët e 'List' që plotësojnë 'Condition' dhe i vendos ato në një listë të re. Në Matematikë do të shkruanit të njëjtën gjë si kjo:

$$ \{x \mid x \in \mathrm{List} \land \mathrm{Condition}(x) \} $$

Pra, le të filtrojmë pagat që janë mbi mesataren:

In [15]:
average_salary = average(salaries)
above_average = [x for x in salaries if x >= average_salary]

Pra, kjo është lista e të gjitha pagave që janë mbi mesataren:

In [16]:
above_average
Out[16]:
[890234,
 950611,
 1211345,
 1211900,
 2341809,
 2458351,
 3211459,
 3411800,
 3811325,
 4215311,
 4231800,
 5211765]

dhe ka shumë prej tyre:

In [17]:
len(above_average)
Out[17]:
12

Gjithçka është e qartë tani. Në këtë kompani ka 12 të punësuar me pagat e mëdha_ ndërsa 10,000 të punësuar të tjerë kanë paga që janë shumë më pak se paga mesatare. Këto 12 paga të mëdha shtyjnë pagën mesatare në kompani afër $ 4000 $ duke justifikuar pretendimin se "paga mesatare mujore në fakt nuk është e keqe" edhe pse realiteti është shumë më i keq.

Ky është shembulli tipik i një situate në të cilën të dhënat luhaten në mënyrë të egër dhe ne duhet të bëjmë përpjekje shtesë për të kuptuar se çfarë po ndodh vërtet. Një mospërputhje e madhe mes mesatares dhe median të një sekuence është zakonisht një tregues i një situate të tillë.

4.4. Vizualizimi i të dhënave së bashku me mesataren e tij ose median

Le të kthehemi te studenti nga klasa e mëparshme, shenjat e të cilit ishin:

Subject Mark
Maths 2
English 4
Arts 5
History 3
PE 5
Music 4
Technology 5

and let us represent the data like this:

In [18]:
subjects = ["Maths", "Eng", "Arts", "Hist", "PE", "Music", "Tech"]
marks  = [2,    4,   5,   3,   5,  4,    5  ]

Në këtë ushtrim do të dëshironim të bëjmë një tabelë në të cilën shfaqen të dy shenjat individuale dhe ajo mesatare, në mënyrë që të shohim se cilat nota janë nën nivelin e arritur mesatare të studentit. Ne fillojmë duke ngarkuar librarinë e komplotimeve:

In [19]:
import matplotlib.pyplot as plt

Tashmë kemi parë se si të planifikojmë një tabelë me shenja individuale:

In [20]:
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.bar(subjects, marks)
plt.title("Marks")
plt.show()
plt.close()

Tani do të dëshironim të shtonim një vijë që paraqet shenjën mesatare në diagram. Së pari do të llogarisim notën mesatare:

In [21]:
am = average(marks)

dhe pastaj komplotoni një sekuencë të të dhënave që duket si kjo:

[am, am, am, am, am, am, am]]`

In [22]:
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.bar(subjects, marks)
plt.plot(subjects, [am, am, am, am, am, am, am], color="r")
plt.title("Marks together with the average mark")
plt.show()
plt.close()

Nëse duhet të krijojmë një listë të gjatësisë n që përmban të njëjtin numër s mund të shkruajmë

[s, s, s, (etc n times)]

siç bëmë më lart, por gjithashtu mund ta bëjmë atë në një mënyrë më të përmbledhur dhe më të zgjuar si kjo:

[s]*n

Shumëzimi i një liste nga një numër n në Python si më lart prodhon një listë më të madhe e cila përmban n kopje të listës origjinale. Kështu marrim versionin e mëparshëm "më elegant" të kodit për të hartuar diagramin:

In [23]:
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.bar(subjects, marks)
plt.plot(subjects, [am] * len(marks), color="r")
plt.title("Marks together with the average mark")
plt.show()
plt.close()

Si qershia në tortë, le të shtojmë edhe një legjendë në tabelë:

In [24]:
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.bar(subjects, marks, label="marks")
plt.plot(subjects, [am] * len(marks), color="r", label="average mark")
plt.title("Marks together with the average mark")
plt.legend()
plt.show()
plt.close()

Le të vizualizojmë tani pagat në kompaninë që kemi diskutuar. Siç kemi parë lista salaries është e madhe, kështu që kjo mund të zgjasë ca kohë. Guxim dhe durim, shoku im! _

In [25]:
n = len(salaries)
plt.bar(range(n), salaries)
plt.show()
plt.close()

Epo, kjo është vërtet keq ...

Për të marrë një tabelë që i ngjan realitetit do të duhet të ndryshojmë madhësinë e grafikut dhe të kufizojmë vlerat që përfaqësojmë në yaksinë. Tashmë ne e dimë se paga mesatare në kompani është rreth 3912 dollarë dhe se 12 punonjës kanë një pagë që është mbi mesataren. Prandaj, do t'i kufizojmë pikat y në intervalin 0--6000 dhe në të njëjtën kohë do të shfaqim pagën mesatare si një linjë të kuqe.

In [26]:
n = len(salaries)
plt.figure(figsize=(15,5))
plt.bar(range(n), salaries, color="b")
plt.plot([0, n-1], [average_salary, average_salary], color="r")
plt.ylim(0,6000)
plt.show()
plt.close()

Një vështrim në këtë tabelë mjafton për të arritur në përfundimin se pagat e mëdha të disa punonjësve kanë shtyrë pagën mesatare në $ 3912, ndërsa shumica e pagave të tjera janë shumë më poshtë se mesatarja.

Le të krijojmë tani një tabelë tjetër ku shfaqim mesataren nga një shirit i kuq.

In [27]:
n = len(salaries)
plt.figure(figsize=(15,5))
plt.bar(range(n), salaries, color="b")
plt.bar([n//2], [salaries[n//2]], color="r") # this is the median!
plt.ylim(0,6000)
plt.show()
plt.close()

OK, tani, ku është shiriti i kuq në mes?

Ne po mundohemi të shtrydhim 10,000 numra në një drejtkëndësh relativisht të vogël, kështu që çdo bar është në të vërtetë shumë i hollë. Shiriti i kuq i hollë po mbytet midis mijëra shiritave blu. Në mënyrë që ta bëjmë atë të qëndrojë duhet të ndryshojmë jo vetëm ngjyrën, por edhe gjerësinë e shiritit që përfaqëson mesataren. Do ta bëjmë atë duke përdorur opsionin width të funksionit bar.

In [28]:
n = len(salaries)
plt.figure(figsize=(15,5))
plt.bar(range(n), salaries, color="b")
plt.bar([n//2], [salaries[n//2]], color="r", width=100) # this is the median!
plt.ylim(0,6000)
plt.show()
plt.close()

4.5. Ushtrime

Ushtrimi 1. Një libër me tregime të shkurtra për fëmijë ka vetëm 12 faqe - një histori për faqe. Këto histori kanë për qëllim për fëmijë të vegjël, kështu që asnjë prej tyre nuk ka shumë fjalë: 271, 354, 296, 301, 333, 326, 285, 298, 327, 316, 287 dhe 314, përkatësisht. Cili është numri mesatar i fjalëve në një histori në këtë libër?

Ushtrimi 2.

(a) Marko jeton në Serbi dhe shkon në shkollë atje. Ai ka katër nota në Matematikë: 5, 4, 5 dhe një shenjë tjetër që nuk është e lexueshme. Ne e dimë që nota e tij mesatare në Matematikë është 4, megjithëse. Cila është shenja e palejueshme?

(b) Sa Marko 5 duhet të sigurojë që nota e tij mesatare të jetë së paku 4,50 (në këtë rast mësuesi është i detyruar nga sistemi t’i japë 5 si notën përfundimtare)?

(Këshillë: ju mund të zgjidhni (a) me dorë; për të zgjidhur (b) shtoni një qelizë të re nën këtë dhe luani me funksionin avarage.)

Ushtrimi 3. Petar është një tjetër student që jeton në Serbi. Ai ka disa nota në Matematikë, por përfundimisht më pak se 10. Ne e dimë se 25% e notave të tij në Matematikë janë 5, ndërsa 12.5% e notave të tij në Matematikë janë 3.

(a) Sa nota ka Petari në Matematikë?

(b) Sa 5 dhe sa 3?

(c) Cila është mesatarja e notave të Matematikës së tij nëse e dimë me siguri se asnjë prej tyre nuk është 1 ose 2?

Ushtrimi 4. Këtu është lista e notace të Vesna:

In [29]:
vesna_marks = [5, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 5]

Lër vesna_average të jetë nota e saj mesatare:

In [30]:
vesna_average = average(vesna_marks)

Shikoni me kujdes kodin e mëposhtëm dhe pastaj përgjigjuni pyetjeve më poshtë:

In [31]:
plt.figure(figsize=(15,7))
plt.bar(range(1,11), vesna_marks, label="marks")
plt.plot(range(1,11), [vesna_average] * 10, color="r", label="average")
plt.title("Vesna's marks")
plt.legend()
plt.show()
plt.close()
 1. Çfarë bën plt.figure(figsize=(15,7))?
 2. Çfarë bën range?
 3. Çfarë bën legend? Çfarë ka të bëjë me opsionin label në funksionet bar dhe plot?
 4. Si do ta ndryshonit madhësinë e grafikut për ta bërë atë katror?
 5. Si do ta ndryshonit ngjyrën e shiritave në të gjelbër?
 6. Cili është kuptimi i shprehjes [vesna_aaker] * 10 dhe pse na duhet?
 7. Sa e larguar ju e hiqni legjendën nga tabela?

Exercise 5. Krijoni një tabelë me shenjat e Petarit (djalë nga Ushtrimi 3) në mënyrë që notat e tij të shfaqen si shirita blu, nota e tij mesatare shfaqet si një vijë e kuqe, dhe nota mesatare shfaqet si shirit i gjelbër. Grafiku duhet të ketë një legjendë.

Ushtrimi 6. Dhjetë vendet e para në listën e ATP më 21 korrik 2109 janë këta:

In [32]:
tennis_players = ["Đoković", "Nadal", "Federer", "Thiem", "Zverev", "Tsipras", "Nishikori", "Khachanov", "Fognini", "Medvedev"]
ATP_points   = [12415,   7945,  7460,   4595,  4325,   4045,    4040,    2890,    2785,   2625]

(a) Vizualizoni këtë duke përdorur një tabelë. Shfaq mesataren e pikëve të tyre me një vijë të kuqe.

(b) Sa nga dhjetë tenistët më të mirë janë mbi mesataren?

© 2019 Petlja.org Creative Commons License