Puna me blloqet nga kategoria Led

Në këtë pjesë do të njihemi me blloqet nga kategoria led, si dhe me atë se si mund të përcaktojmë vendndodhjen e LED në ekran, kështu që mund t’i kthejmë ato bazuar në pozicionin e tyre në ekran.

Sistemi i koordinatave Karteziane përdoret në matematikë për të përcaktuar pozicionin e pikave në një aeroplan. Në sistemin koordinativ Kartezian, ekzistojnë dy akse koordinative të përcaktuara: x dhe y.

Ekranet e Micro:bit dhe simulimi MakeCode përdorin këtë sistem për të përcaktuar pozicionin e LED-ve në ekran. Akset x dhe `` y`` formojnë një rrjet 5 x 5, rrjetin e rreshtave dhe kolonave, ku ka 5 LED në akset horizontale, boshti koordinativ x (rreshti), dhe 5 LED në boshtet vertikale, boshti i koordinatave y (kolona). Këndi i sipërm i majtë ka koordinatat (0,0), ndërsa vlerat e x koordinatave shkojnë nga 0 në 4, dhe ato rriten me 1 nga e majta në të djathtë; vlerat e koordinatës y shkojnë nga 0 në 4, dhe ato rriten me 1 nga lart poshtë. Për shembull, nëse LED është e vendosur në rreshtin e parë dhe në kolonën e tretë, koordinatat e saj janë (0,2).

_images/p25.png

Krijoni një program, i cili do të ndizet LED me koordinatat (3,3).

Zvarrit bllokun plot nga kategoria led në bllokun onstart, i cili tashmë është në sipërfaqen e punës.

Pamja finale e kodit:

_images/p29.png

Për të provuar programin, ne do ta ekzekutojmë në simulator duke klikuar në butonin play.

  Q-6: Shikoni me kujdes bllokun.

 • LED në simulatorin A.
 • Përgjigja është e saktë!
 • LED në simulatorin B.
 • Përgjigja nuk është e saktë!
 • LED në simulatorin C.
 • Përgjigja nuk është e saktë!
_images/p31.png

Cila LED do të ndizet në ekran pasi programi të fillojë të funksionojë?

_images/p30.png

Nëse duam të fikim LED-in, do të përdorim bllokun unplot, në të cilin do të përcaktojmë pozicionin (koordinatat) e ZHEL që duam të fikim. Me fjalë të tjera, ne përcaktojmë koordinatat x dhe y të LED.

Detyrë. Bëni të ndezura të gjitha LED në fillim të programit. Kur përdoruesi shtyp butonin A, LED-et e vendosura në qoshet e ekranit do të fiken.

Ju mund ta krahasoni zgjidhjen tuaj me tonën: https://makecode.microbit.org/_4e6RXM5FmA8M

Detyrë. Krijoni një program, i cili do të simulojë semaforët duke ndezur dhe fikur LED-et e vendosura në rreshtin e tretë dhe kolonën e dytë, të tretë dhe të katërt.

Ndihmë e vogël: Ndërsa semaforët ndizen dhe fiken në interval të caktuar (le të themi 1 sekondë), duhet të përdorni bllokun pause për të përcaktuar atë interval.

Ju mund ta krahasoni zgjidhjen tuaj me tonën: https://makecode.microbit.org/_TRPRj98xj2Ap

toogle është blloku i përdorur për të ndezur LED nëse është i fikur ose për ta fikur nëse është i ndezur. Sigurisht, në këtë bllok, duhet të vendosim vlerat për koordinatat x dhe y.

 • Drita do të fiket pas 1 milisekondi.
 • Përgjigja nuk është e saktë!:feedback_b: Përgjigja është e saktë!
 • Drita do të ndizet dhe fiket çdo 1 milisekondi.
 • Drita do të ndizet pas 1 milisekondi.
 • Përgjigja nuk është e sakte!

Shiko me kujdes bllokun.

_images/p32.png

Çfarë do të shfaqet pas ekzekutimit të blloqeve të paraqitura më lart?

Shtesë: Për të analizuar të dhënat hyrëse (grafikisht), në rastin tonë, nivelin e dritës, mund të përdorim bllokun plotbar ku do të futim vlerën fillestare dhe përfundimtare të intervalit që duhet të analizohet.

Në rastin tonë, vlera fillestare do të jetë blloku level (e cila ruan vlerën e leximit të sensorit të dritës), dhe vlera përfundimtare do të jetë 255 sepse sasia e dritës së matur varion nga 0 në 255.

Blloku plotbar është tërhequr në bllokun forever nga kategoria Basic.

Pamja e bllokut:

_images/p34.png

Për të provuar programin, ne do ta ekzekutojmë në simulator duke klikuar në butonin play.

Në këtë rast, ne do të hapim simulatorin, i cili tregon të dhënat si një graf.

_images/p37.png _images/p38.png

Ky imitues do të funksionojë derisa ta ndalojmë duke klikuar në butonin stop. Nëse duam të shkarkojmë të dhënat e mbledhura të hyrjes, mund t’i shkarkojmë në kompjuterin tonë në formatin CSV, duke klikuar në butonin preuzmi. Ky dokument përmban kolonat me kohën (në milisekonda) dhe nivelin e dritës së matur.